“තරා මගේ දෙව්දුව “කෘතියෙන් පසු මට දැඩිව බලපෑම් කරපු පොත මේක

කියවල අවසන් කරා..ඇතැම් දේ සටහන් තැබුව. <3 එක හුස්මෙකින් අවසන් නොකලහැකි ,විදින විදවපු ඇතුලතකට නැවත නැවත තට්ටු කරපු සමහර තැන් මුණගැහුන.නිශංක විජේමාන්න රචිත “තරා මගේ දෙව්දුව “කෘතියෙන් පසු මට දැඩිව බලපෑම් කරපු පොත මේක.
Chandrarathna Bandara ස්තූතිය ඔබට.ඒ අරුමැසි ලියවිල්ලට.