පොතක් කියෙව්වා ම ඒ චරිත අපිට කොයි තරම් දැනෙනවද

පොතක් කියෙව්වා ම ඒ චරිත අපිට කොයි තරම් දැනෙනවද. ඒ කතා මවන නිර්මාණ ශිල්පියා කෙතරම් අපූර්ව ලෙස අපිව වෙනමම ලොවකට ගෙන යනවාද?

Dhanushka Bandara