ප්‍රේමානිශංස

කැට කිරිලි තුඩගින් ගෙනත් දී
රසම රස පල වැල හා මල් මදු
වළඳනා තෙක්ම රැක සිට
වඩාලූ මේ ජීවිතේ මායිම්….
හෙට කියා දිනයක් ඒ ද නොම ඒද නොම දැන
අදය ජීවිතයෙ පරමය
විඳිමු එය
කල්පාන්තය එළඹෙන්නේය හවසට
ගාලු මුවදොර සයුරු තීරය අසල
පාරමී දම් පිරූ එදවස
පිපාසෙට ලුණු වතුර බිව්වෙමු
පිපාසය සංසිඳිනි එසැණින්
අවරගිර බැස යන්න නියමිත
හිරු පමාවී දීය රැකවල්
සැඳෑවක අසිරිය දෙගුණ කොට
මැවී සිත්තම් සිතිජ ගගනත